ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านวัดคาทรอลิก
ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง บริเวณบ้านวัดคาทรอลิก
21/10/2562 09:00
21/10/2562 10:00
กฟอ.ตาคลี
056-264-278 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอตาคลี
ลำดับดาวน์โหลด