ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่าข้ามใต้ ม.2 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ดับเพื่อเปลี่ยนสายแรงสูง
07/05/2565 09:00
07/05/2565 16:00
กฟอ.ฮอด
096-4347785
ยุทธนา ใจทนัน
ลำดับดาวน์โหลด