ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่บ้านหวายหลึม ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ
ตำบลพระเจ้า
บ.พระเจ้า ม.8,ม.9,ม.10,ม.12

ตำบลพระธาตุ
บ.ดอนสำราญใต้ ม.7
บ.ดอนสำราญเหนือ ม.6
บ.โนนก้านเหลือง ม.5
บ.ดอนวิเวก ม.4
บ.ปากบุ่ง ม.1
บ.แก่งข่า ม.8

ตำบลพลับพลา
บ้านพลับพลา ม.1
บ้านงิ้วเหนือ ม.2
บ้านโพธิ์ศรี ม.3
บ้านหงส์ทอง ม.4
บ้านเกษมสุข ม.5
บ้านเกษมสุข ม.11
บ้านหนองเต่า ม.6
บ้านหนองก่ำ ม.7
บ้านหนองแก่ง ม.8
บ้านวังยาว ม.9
บ้านวังเจริญ ม.10

โรงพยาส่งเสริมสุขภาพตำบลพลับพลา
อ.บ.ต.พลับพลา
ร.ร.บ้านพลับพลา
ร.ร.พลับพลาวิทยาคม
ร.ร.บ้านเกษมสุข
ร.ร.บ้านหนองแก่ง
ร.ร.วังยาวเจริญวิทย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว
24/01/2563 08:00
24/01/2563 16:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
0938971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด