ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านใหม่ตาลชุมถึงบริเวณวัดนาเคียน
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณบ้านใหม่ตาลชุมถึงบริเวณวัดตาลชุม อำเภอเวียงสา
09/06/2563 09:00
09/06/2563 17:00
กฟอ.เวียงสา
054-718106 ,054-718103
ประเทือง ศรีเมืองแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด