ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตลาดบ้านทึงถึงบ้านไผ่ขุย
ปรับปรุงระบบจำหน่าย พาดสายแรงสูงไหม่
30/10/2562 08:00
30/10/2562 08:00
กฟอ.สามชุก
035-571388
นรินทร คำภิภาค
ลำดับดาวน์โหลด