ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านพร้อมพรรณ
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตามวาระ
หม้อแปลงหมู่บ้านพร้อมพรรณ
28/11/2563 09:00
28/11/2563 14:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด