ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
BUA1S-13 ถึง Diss ชค.หน้ารร.โนนคำ
ดับไฟปฏิบัติงาน พาดสายแรงสูง
พื้นที่ดับไฟ
1.ดับไฟเวลา 08.00-17.00 น. พื้นที่ดับไฟ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม วัดดานวิมุตติธรรมและผู้ใช้ไฟบริเวณใกล้เคียง
2.ดับไฟ2ช่วงเวลา 08.00-09.00 น.และ 16.00-17.00 น.พื้นที่ดับไฟ บ้านคำเตาะเลาะ,บ้านโนนเค็ง,โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง,บ้านห้วยเนียม,บ้านนาวงสุ่ม,โรงเรียนบ้านนาวงสุ่มห้วยเนียม,วัดป่าศรีวิไล,บ้านโนนสะแบง,วัดป่าโนนสะแบง,โรงเรียนบ้านโนนสะแบง,ลานยางบัญชา ทรัพย์พารา ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
11/09/2563 08:00
11/09/2563 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0650263703
เพชราวุธ โพชราช
ลำดับดาวน์โหลด