ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่หน้าโรงเรียนบ้านปางชมพู ถึงหมู่บ้านฝ่ายผลิต
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานย้ายแนวและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
14/02/2562 09:00
14/02/2562 17:00
กฟอ.เวียงสา
054-782081 , 054-781814
ประเทือง ศรีเมืองแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด