ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โปร่งเป้า, อบต.เหล่างาม, บ.เหล่างาม, บ.คำจ้าว อ.โพธิ์ไทร
แผนดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงฟิดเดอร์ 7 รหัส TPP7R-03
รีโครสเซอร์ บ.สองคอน ถึง ใบมีดชั่วคราวจุด A บ.โปร่งเป้า อ.โพธิ์ไทร
09/01/2562 08:30
09/01/2562 16:30
กฟอ.ตระการพืชผล
045-481197 , 045-482474
สมมิตร ลิ้มจิตรกร
ลำดับดาวน์โหลด