ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
CEA06VR-104 (ด่านตรวจ 2) – CEA06VS-122 (บ.สันพัฒนา)
งานปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสายแรงสูง 185 SAC ช่วง กม.4-5 (ดอยอินทนนท์)
WBS : I-63-A-CHT65.MS.2004
06/07/2565 09:00
06/07/2565 17:00
กฟอ.แม่แจ่ม
053-485025 , 053-341226
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด