ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองตาสี หมู่ 11 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
เพื่อดำเนินการรื้อถอน-พาดสายไฟฟ้าแรงสูง
14/07/2563 08:00
14/07/2563 18:00
กฟอ.วังทอง
0819734930
ภูษณะ นาคก้อน
ลำดับดาวน์โหลด