ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองพัทยา บริเวณซอยค่ายมวยศิษย์ยอดธง
พาดสายแรงต่ำใหม่แก้ไขไฟดก
26/10/2563 09:00
26/10/2563 14:00
สนง.เขต ก2 ชลบุรี
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด