ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนทัศศนปทุม ,ถนนสารภาณนุสรณ์ ,หมู่บ้านเอื้ออาทร ตำบลในเมือง
PEAนครพนมจะทำการปักเสา พาดสายระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณถนนทัศศนปทุม - ถนนสารภาณนุสรณ์ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
05/06/2563 09:00
05/06/2563 17:00
กฟจ.นครพนม
042-516199 (กฟจ.นครพนม)
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด