ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ที่1 ต.บางนมโค อ.เสนา หลังโลตัสเสนา ถึง วัดบางนมโค
เพื่อ ติดตั้งหม้อแปล ขนาด 250 เควีเอ และพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางนมโค
22/07/2564 08:00
22/07/2564 12:00
กฟอ.เสนา
035-201612
วิชาญ เนตรสว่าง
ลำดับดาวน์โหลด