ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนาเหมืองน้อย 3 ,บ้านนาเหมืองน้อยหมู่ 13 ,บ้านสมสะอาด ,บ้านแร่ ,บ้านด่านพัฒนา และ บ้านบะแต้
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงสูง งานพาดสายเปลี่ยนสายแรงสูง บริเวณบ้านสมสะอาด ถึง บ้านแร่ ในการดำเนินการครั้งนี้จำเป็นจะต้องดับไฟปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน
19/05/2563 08:00
19/05/2563 17:00
กฟอ.พังโคน
042-772-402
อนวัช วัฒทันติ
ลำดับดาวน์โหลด