ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านห้วยคา
ดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงและตัดไม้ใกล้แนวสาย
ตั้งแต่บ้านหัวน้ำแม่สะกึด-หย่อมบ้านห้ววยคา
ส่งผลให้ หย่อมบ้านห้วยคา, ปั๊มPTห้วยคา, หย่อมบ้านห้วยมะหาด ไม่มีไฟฟ้าใช้ชั่วคราว
17/12/2561 08:30
17/12/2561 17:00
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053-695027
ปรมินทร์ ขจรศรี
ลำดับดาวน์โหลด