ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณพื้นที่บ้านเหล่าป๋วย หมู่ที่ 2 ตำบลดอยหล่อ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตก โดยการติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม และตัดจ่ายหม้อแปลงเครื่องเดิม ให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่
03/02/2563 08:30
03/02/2563 16:30
กฟอ.จอมทอง
086-6566460
เอกรัตน์ ยศถามี
ลำดับดาวน์โหลด