ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ซอยน่ำเก็ก [ผกส. PEA Samutsakhon]
ก่อสร้างระบบสายส่ง 115 kV
29/09/2562 08:00
29/09/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด