ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากน้ำหลังสวน ตลาดล่างปากน้ำหลังสวน หัวกรัง บ้านบางจีน บางสมบูรณ์ ฝั่งกระโจม
งานรื้อถอนเสาSwitch Capa และซ่อมแซมหัวเสาข้ามแม่น้ำฝั่งกระโจม
12/02/2562 08:30
12/02/2562 13:00
กฟต.ปากน้ำหลังสวน
077-541010,077-551156
ภูริทัต ศิริมังคลา