ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณทางเท้าปากคลองครูทวน หมู่ที่ 2,4 ต.สวนส้ม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) จะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าทำการดับไฟเพื่อรื้อถอนหม้อแปลงเครื่องเก่าและและพาดสายไฟ 3 เฟส บริเวณทางเท้าปากคลองครูทวน หมู่ที่ 2,4 ต.สวนส้ม โดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟดับบริเวณดังนี้
1.ถนนทางเท้าตั้งแต่ปากคลองบ้านครูทวนมาทางโรงสีธัญญผล หมู่ที่ 2,4 ตำบลสวนส้ม
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ปฏิบัติงานเวลา 09.00 น. – 16.00 น.
2.ถนนทางเท้าตั้งแต่ปากคลองบ้านครูทวนมาทางบ้านลีลาไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสวนส้ม
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ปฏิบัติงานเวลา 09.00 น. – 16.00 น.
11/10/2562 09:00
11/10/2562 16:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
111oct2019-3