ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฟีดเดอร์ 08
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขมราฐ จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง จึงจำเป็นต้องดับไฟบริเวณ บ้านนาหว้าน้อย ถึง บ้านหนองคูณ วันที่ 28 สิงหาคม ๒๕๖3 ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น .- 16.00 น.
28/08/2563 09:00
28/08/2563 16:00
สนง.เขต ฉ2 อุบล
045-491219
อนุรักษ์ สิทธิโชค
ลำดับดาวน์โหลด