ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สถานีไฟฟ้าอำเภอจอมทอง
เชื่อมสายไลน์ CEA3,4 และ AC Withstand สถานีไฟฟ้าจอมทอง(ชั่วคราว)
27/05/2564 09:00
27/05/2564 16:00
กฟอ.จอมทอง
053-341226
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด