ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จุดปลดแคล้มป์บ้านท่าผา – จุดปลดแคล้มป์บ้านไหล่หิน
ปักเสาย้ายแนวระบบจำหน่ายบ้านท่าผา
WBS : I-63-A-CHT64.MS.1004
17/09/2564 09:00
17/09/2564 17:00
กฟอ.แม่แจ่ม
053-341226
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด