ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงเฉพาะรายตรงข้ามอนามัยห้วยกะปิ เท่านั้น
เพื่อทำการแก้ไขอุปกรณ์หัวเสาและปักเสาเพิ่มเติม
บริเวณหน้าอนามัยห้วยกะปิ
ไฟฟ้าดับเฉพาะหม้อแปลงเฉพาะรายตรงข้ามอนามัยห้วยกะปิ เท่านั้น
14/10/2564 08:30
14/10/2564 17:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด