ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยถิ่นจันทร์ (ข้าง รพ.เมืองนารายณ์)
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
22/01/2562 13:00
22/01/2562 14:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด