ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเก๊าเดื่อ(บางส่วน) ฝั่งซุ้มประตูบ้านเก๊าเดื่อ ตำบลบ้านปง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อจะดำเนินการตัดจ่ายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ ลดปัญหาการเกิดไฟตก บริเวณบ้านเก๊าเดื่อ(บางส่วน) ฝั่งซุ้มประตูบ้านเก๊าเดื่อ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น.
18/09/2564 09:00
18/09/2564 16:30
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช