ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์บ้านหนองจอก ต.คาละแมะ
รื้อถอนหม้อแปลง ขนาด 100 เตวีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบและรื้อถอนเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1ต้น พรัอมอุปกรณ์ประกอบ
09/06/2564 09:00
09/06/2564 16:00
กฟอ.ศีขรภูมิ
0872626946
สามิตร แก้วปลั่ง
ลำดับดาวน์โหลด