ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ร่องริว ต.เวียง อ.เทิง
ดับไฟย้ายแนวระบบจำหน่าย บ.ร่องริว ต.เวียง อ.เทิง
วันที่ 7 ก.ค. 65 เวลา 08.30 - 17.00 น.
07/07/2565 08:00
07/07/2565 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
ชาญวิกร ดอนมูล
ลำดับดาวน์โหลด