ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองหวาย
บ้านหนองหวาย ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท
20/12/2561 09:00
20/12/2561 16:00
กฟจ.ชัยนาท
056412500
ภัทรวุฒิ กล่ำรักษ์