ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านกระเบื้อง , บ้านสำโรงใหญ่ , บ้านซาด(ขี้เหล็ก) , บ้านเมืองบัวใหญ่ และ บ้านตูมเมือง ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงในเขตรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลทำให้หมู่บ้านดังต่อไปนี้คือ บ้านกระเบื้อง , บ้านสำโรงใหญ่ , บ้านซาด(ขี้เหล็ก) , บ้านเมืองบัวใหญ่ และ บ้านตูมเมือง ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาซึ่่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (รับไฟจากสถานีจ่ายไฟบัวใหญ่ ฟีดเดอร์ 6)ไฟดับโดยมีรายละเอียดของหมายเลขหม้อแปลงดังต่อไปนี้คือ บ้านกระเบื้อง(37-000365) , บ้านสำโรงใหญ่(49-010667) , บ้านซาด(ขี้เหล็ก)(29-008589) , บ้านเมืองบัวใหญ่(35-015447) และ บ้านตูมเมือง(54-930046) ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
09/02/2561 08:30
09/02/2561 16:30
กฟอ.พิมาย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอประทาย เบอร์โทรศัพท์ 044479283 และ PEA CALL CENTER เบอร์โทรศัพท์ 1129
นพพร นากดิลก
ลำดับดาวน์โหลด