ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองแวง หมู่ 1,9,16 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงให้กับสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
07/08/2563 13:00
07/08/2563 17:00
กฟอ.สมเด็จ
0654953996
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด