ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ซอยร้านริมคลองหมูกะทะ ตำบลชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จะดำเนินการปรับปรุง ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณ ซอยร้านริมคลองหมูกะทะ ตำบลชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย ซึ่งจะมีผลทำให้บริเวณบ้าน /อาคาร/ สำนักงาน หมู่บ้านของท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว จึงขอให้โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดดังนี้

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562

เวลาดับกระแสไฟฟ้า

09.00 น. ถึง 12.00 น.

สถานที่/พื้นที่บริเวณไฟดับ

-ซอยร้านริมคลองหมูกระทะ รวมทั้งซอยแยกย่อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้
13/06/2562 09:00
13/06/2562 12:00
กฟจ.เลย
042811888
ภานุวัฒน์ ศรีวิเศษ