ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยห้วยกะปิ15 ,16 ประชาวัฒนา1 ถึงโซนอนามัยห้วยกะปิ
เพื่อทำการปักเสาพาดสายและเชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในซอย้วยกะปิ15,16
เชื่อมต่อกับซอยไหหลำ3 เพื่อความมั่นคงในการจ่ายไฟ
18/10/2564 08:30
18/10/2564 17:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด