ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านตะคลองเก่า
พาดสายด้านแรงต่ำ
19/06/2565 08:30
19/07/2565 16:30
สนง.เขต ฉ3นครราชสีมา
044242072
วรพจน์ สติใหม่
ลำดับดาวน์โหลด