ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองสมบูรณ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังน้ำเย็นมีความจำเป็นเร่งด่วน จะต้องดำเนินการ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณบ้านหนองสมบูรณ์ (กลุ่มวัด) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟให้มีความมั่นคงเพิ่มขึ้น
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านหนองสมบูรณ์ (กลุ่มวัด) ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09:00 น.– 12:00 น.
06/06/2563 09:00
06/06/2563 12:00
กฟอ.วังน้ำเย็น
081-7952053 037-251530
โกวิน ศรีตนชัย
ลำดับดาวน์โหลด