ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
KPO02VB-01-DDEบ้านคลองหลวง KPO07-VB-01-บ้านคลองหลวง บ้านหวยหวาย บ้านหนองหมี ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจัทร์
ดับไฟเพื่อย้ายเสาแรงสูง ขนาด14 เมตรประกอบตอหม้อ จำนวน 2 ต้น และเปลี่ยนลูกถ้วยไลน์โพสท์ ชำรุด จำนวน 20 ลูก ช่างผู้ควบคุมงาน นายนิคม นกอินทร์ หผ.กป.กฟส.เกาะจันทร์
30/07/2560 09:00
30/07/2560 16:00
กฟส.เกาะจันทร์
038-209-222
มนัส ลพมรกต
ลำดับคำอธิบายดาวน์โหลด
1บันทึก02 001.jpg
2แผนผัง01 001.jpg