ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ดับไฟ ย้ายแนวระบบจำหน่าย บ.หงาว อ.เทิง
ดับไฟ เพื่อย้ายแนวระบบจำหน่ายรองรับงานขยายถนน บริเวณ บ.หงาว บ.ป่าจี้ บ.ท่าข้าม บ.ดอนมูล อ.เทิง
06/06/2564 08:00
06/06/2564 16:00
กฟอ.เทิง
053796118
อนุกูล ปันสา
ลำดับดาวน์โหลด