ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โครงการ จักรวาล แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
พาดสายไฟฟ้าแรงสูง
28/01/2562 09:00
28/01/2562 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
085-8222434, 038-659878, 038-659070
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขอดับไฟ