ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.1 ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยูธยา
ปรับปรุงแก้ไขแรงดันไฟฟ้าตก
05/02/2564 08:30
05/02/2564 14:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด