ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านกำแพง หมู่ 2 ,หมู่ 12 ต.สระกำเเพงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ
???? แจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้า
พื้นที่ บ้านกำเเพงหมู่ 2 , หมู่ 12 (ฝั่งหลังวัดทิศใต้) ต.สระกำเเพงใหญ่
วัน ศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 17.00 น.
PEA อุทุมพรพิสัย ขอดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ตามแผนผัง
เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบจำหน่าย , พาดสาย

?? โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

1. บ้านกำเเพงหมู่ 2 ตำบลสระกำเเพงใหญ่
2. บ้านกำเเพงหมู่ 12 ตำบลสระกำเเพงใหญ่

** ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภออุทุมพรพิสัยได้มีการส่งหนังสือแจ้งดับไฟไปยังผู้ใหญ่ก่อนหน้านี้เเล้ว

*** รายละเอียดพื้นที่ไฟดับ ตามแผนที่แนบ
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความมั่นคงให้แก่ระบบจำหน่าย PEA อุทุมพรพิสัย ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ????
14/01/2565 09:00
14/01/2565 17:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045-638295,045691606
ชัชวาล ผือโย
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนฝังการดับไฟ