ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านปากหมาก
เรื่อง ดับไฟฟ้าแรงสูงปฏิบัติงาน

เรียน ผู้ใช้ไฟฟ้า

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จะดำเนินการปรับปรุง ตัดลิดรอนกิ่งไม้ใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณ บ้านปากหมาก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งจะมีผลทำให้บริเวณบ้าน /อาคาร/ สำนักงาน หมู่บ้านของท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว จึงขอให้โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดดังนี้

วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563

เวลาดับกระแสไฟฟ้า สถานที่/พื้นที่บริเวณไฟดับ
08.30 น. ถึง 16.30 น.

-บ้านปากหมาก
-โรงเรียนบ้านปากหมา
-อนามัยบ้านปากหมาก


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
20/03/2563 08:30
20/03/2563 16:30
กฟจ.เลย
0611268755
ถนัดกิจ พิลาสุตา
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟวันที่ 20 มี.ค.63