ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านโพนทอง ถึง บ้านหนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
10/06/2564 09:00
10/06/2564 14:00
กฟอ.เสนางคนิคม
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด