ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
CEA06VS-107 (Sf6#กม.21) – CEA06VS-108 (Sf6#กม.31)
งานปรับปรุงระบบจำหน่าย
- สับเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์หัวเสาแรงสูง
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงในระบบ
- ตัดต้นไม้คร่อมแนวสาย
29/07/2564 08:30
29/07/2564 16:30
กฟอ.จอมทอง
053-341226
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด