ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดอนตัน ต.ศรีภูมิ - บ้านสบหนอง ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลง
20/05/2563 09:00
20/05/2563 16:00
กฟอ.ท่าวังผา
054799125
เอกพันธ์ ปัญญาภู
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประชาสัมพันธ์งดจ่ายไฟ