ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กระแสไฟฟ้า บริเวณ ซอยจรัสศรี ข้างที่ทำการปกครองจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย
เรื่อง ดับไฟฟ้าแรงสูงปฏิบัติงาน

เรียน ผู้ใช้ไฟฟ้า

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จะดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณ ซอยจรัสศรี ข้างที่ทำการปกครองจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย ซึ่งจะมีผลทำให้บริเวณบ้าน /อาคาร/ สำนักงานหมู่บ้านของท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว จึงขอให้โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดดังนี้
วันเสาร์ ที่ 23พฤษภาคม 2563
เวลาดับกระแสไฟฟ้า สถานที่/พื้นที่บริเวณไฟดับ
ช่วงที่ 1
08.30 น. ถึง 09.30 น.
ช่วงที่ 2
16.30 น. ถึง 17.30 น.

-ศูนย์ราชการจังหวัดเลย
-สำนักงานอัยการจังหวัดเลย
-ศาลาประชาคมจังหวัดเลย
-ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย
-สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย
-โรงแรมเลยนารา
-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
-สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
-บ้านน้อยสนามบิน
-หมู่บ้านเอกไพลิน
-หมู่บ้านเอื้ออาทร
08.30 น. ถึง 17.30 น. -เรือนจำจังหวัดเลย
23/05/2563 08:30
23/05/2563 17:30
กฟจ.เลย
042811888
ธานินทร์ โตงิ้ว