ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา
ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา
12/01/2562 08:30
12/01/2562 12:00
กฟอ.ท่ามะกา
034-694100 , 065-6609067
นพพล ลำดวล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ12/01/2019