ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าถานีไฟฟ้านครพนม ตำบลหนองญาติ
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสาย SAC 185 บริเวณถนนนิตโย (บริเวณหน้าถานีไฟฟ้านครพนม) เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
22/09/2563 09:00
22/09/2563 18:00
กฟจ.นครพนม
042516199 กฟจ.นครพนม
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด