ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านตาคลีใหญ่ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการพาดสายไฟฟ้า และรื้อถอนเสาไฟฟ้า บริเวณตลาดนัดบ้านตาคลีใหญ่ถึงปั๊มน้ำมัน ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
20/02/2562 09:00
20/02/2562 17:00
กฟอ.ตาคลี
056-264278
ศูนย์สั่งการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี
ลำดับดาวน์โหลด