ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านเพชรโสธร ซอย 1-2
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
21/01/2562 14:00
21/01/2562 15:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด