ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ้านเพีย,บ้านนาน้ำมัน, เทศบาลตำบลน้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จะดำเนินการปรับปรุง ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณ บริเวณ บ้านเพีย,บ้านนาน้ำมัน, เทศบาลตำบลนาน้ำสวย อ.เมือง จ.เลย ซึ่งจะมีผลทำให้บริเวณบ้าน /อาคาร/ สำนักงาน หมู่บ้านของท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว จึงขอให้โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดดังนี้

วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562

เวลาดับกระแสไฟฟ้า
08.30 น. ถึง 16.30 น.
สถานที่/พื้นที่บริเวณไฟดับ
-บ้านเพีย
-บ้านนาน้ำมัน
-บ้านวังแคน

เวลาดับกระแสไฟฟ้า
08.30 น. ถึง 09.30 น.
และ
15.30 น. ถึง 16.30 น.
สถานที่/พื้นที่บริเวณไฟดับ
-บ้านหนองดอกบัว
-บ้านสูบ
-บ้านสะอาด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้
25/01/2562 08:30
25/01/2562 16:30
กฟจ.เลย
042811888
ภานุวัฒน์ ศรีวิเศษ